Ortak Alan Kuralları

Atlantis City 2 Konutları Site Yönetimi olarak sitenin modern anlayışa uygun kullanılması, yararlanılması, korunması, ortak alanların her türlü bakım ve onarımı, güvenliği, temizliği, peyzaj ve çöp toplama gibi işleri, ortak alanların ve tesislerinin yönetilmesi, kullanılması ve benzeri faaliyet ve hizmetlerin yerine getirilmesini görev edinmiştir.

Toplu yaşam bazı hassasiyetleri ve özeni gerektirir. Hep birlikte daha mutlu, huzurlu ve keyifli bir yaşam için sizlerin de işbirliğinize ve ortak kurallarımıza uymanıza ihtiyacımız bulunmaktadır. Hizmetlerimizi yürütürken sizlerden gelen talepleri değerlendiriyor ve düşüncelerinize önem veriyoruz.

Toplu yaşam bazı hassasiyetleri gerektirir. Atlantis City 2 Konutları çalışanları, toplu yaşam kurallarının en iyi şekilde uygulanması için gerekli hassasiyeti göstermeye çalışıyor. Ancak bu konuda sizlerin de yardımına ihtiyacımız var. Gelin bu hassasiyeti beraber gözeterek Atlantis City 2 Konutlarında muhteşem bir ortam oluşturalım.

Kat maliklerimiz, ortak alanları aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla kullanma hakkına sahiptirler.

 1. Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları, intifa veya sükna hakkı sahipleri yahut bunların geçici yahut devamlı misafirleri, blok yapı inşaat sahası dışında kalan bahçesinin hiçbir yerine hiçbir şekil ve surette -otopark olarak tahsis edilen alanlar haricinde- otomobil, bisiklet, motosiklet bırakamazlar ve park edemezler.
 2. Proje müellifi ile site yönetiminin uygun gördüğü yerler dışında bir yere klima dış ünitesi monte edemezler. Site yönetiminin onay vermemesi veya ilgili kat maliki veya kiracının site yönetiminin bilgisi dışında klima dış ünitesi veya buna benzer herhangi bir ekipmanın dış cepheye monte edilmesi durumunda, tüm yasal haklar saklı kalmak şartı ile, binanın dış cephe izolasyonuna ve boyalara verilen zararlar veya başka bir bağımsız bölüm malikinin veya site yönetiminin uğrayacağı zararlar buna sebebiyet veren bağımsız bölüm maliki tarafından karşılanır. Onaysız ve izinsiz yapılan imalatın sökülerek yapının eski hale getirilmesi de ilgili kat maliki veya kiracının sorumluluğundadır.
 3. Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar, kullandıramazlar. Bu şekilde kullanılmasına imkân verecek kiralama ve tahsis işlemleri yapamazlar.
 4. Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar, pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini pencereden atamazlar. Kurutmak maksadıyla da olsa çamaşır balkonlarının haricinde, binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar.
 5. Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar.
 6. Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dışında başka hiçbir maksat için kullanamazlar, başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar ve satamazlar.
 7. Kat malikleri mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi, sinema, tiyatro, kahvehane, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile misafirhane, yatakhane, sendika, dernek, resmi daire, kurshane, lokanta, pastane vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici, dükkân, galeri, butik vs. gibi işyerleri, spor, bale, moda salonu, kuaför salonu, kreş, çocuk yuvası, emlak ofisi (buna hizmet edecek nitelikte yerlerin açılması ve faaliyet sürdürmesi) gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Meskenlerin büro (Doktor, Avukat, Muhasebe vs.) için dahi olsa mesken niteliği dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Meskenlerde hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun işyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez ve tabela asılamaz. Zemin katların işyeri olarak kullanılması, Yönetim Planında da işaret edildiği şekilde hareket edilebilir.
 8. Toplu yapı çevresi çevrili olup, giriş-çıkış önceden belirlenmiş girişlerden kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu girişler, site güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.
 9. Bağımsız bölümlerde kedi, köpek kuş gibi evcıl hayvanların bulundurulması içinana taşınmaz Yönetim Kurulu’ndan özel izin alır. Yönetim Kurulu bu izni verirken mevzuattan doğan koşulları göz önünde tutarak sayı,tür ve cins yönünden sınırlamalarda koyabilir.( Yönetim Planı madde 16 G fıkrası)
 10. Bağımsız bölüm malikleri hiçbir şekilde çatıya, balkonlara, dış cepheye, bahçe alanlarına veya buna benzer yerlere toplu yapı yönetimince konulan mevcut çanak antenler dışında farklı veya ilave çanak antenleri, telsiz antenleri, TV antenleri takamazlar, bayrak, flama, reklam panosu veya ilan asamazlar.
 11. Bağımsız bölümlerinde, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkartıcı çalışmalarda bulunamazlar.
 12. Bağımsız bölüm malikleri sitede ikamet eden diğer komşularının rahat ve huzurlarını temin maksadı ile resmi tatil günlerinde konutlarında dekorasyon, tadilat veya tamirat gibi çalışmalar yapamazlar.
 13. Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın tarifesinde "Bina içinde fiyat zammı" gerektirecek "Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.
 14. Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.
 15. Kat Malikleri parselleri üzerinde bulunan açık ve kapalı spor tesislerinin ve otoparkların, çöp alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sosyal ve rekreasyon tesislerinin, yürüyüş alanlarının ve bu birimlerin eklentilerinin kendi blok yapı veya parselinde olduğundan bahisle Atlantis City 2 Konutlarını oluşturan diğer parsellerin bağımsız bölümlerinin kullanımını engelleyemez. Bu birimlerin kendi parseline rastlayan blok yapı/yapılarda bulunan bağımsız bölüm malikleri Atlantis City 2 Konutlarınının diğer parsellerindeki bağımsız bölümler lehine bu haklarından feragat etmişlerdir. Aynı şekilde diğer bağımsız bölüm sahipleri de bu birimlerin kendi parsellerinde olmadığını öne sürerek işletme giderine katılmaktan imtina edemez. Bu birimler ve eklentiler, Atlantis City 2 Konutlarını’nin ortak alanları olarak kabul edilmiş olup, tek parsele ait veya kamuya terk edilmiş olsa dahi bakım, koruma, yenileme, geliştirme giderleri Atlantis City 2 Konutlarını oluşturan tüm bağımsız bölümlerin dolayısıyla Site Yönetiminin sorumluluğundadır.
 16. Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar ile işbu yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri, kiracılarına işbu yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ait hüküm koymak zorundadırlar.
 17. Kat malikleri, kiracılar değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların ad ve soyadını, iş adresini ve telefon numarasını içeren irtibat bilgilerini en çok 10 gün içinde site yönetimine bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburdur.
 18. Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerine ilişkin olarak yangın, hırsızlık, cam kırılması, deprem, yer kayması, iç ve dış nedenlerle su baskını, komşuluk haklarından doğan mali mesuliyetler, dekorasyon, hasar nedeni ile konut değiştirme masrafları, enkaz kaldırma masrafları ve benzeri nedenlerden doğabilecek zararlara karşı zorunlu doğal afet sigortası (DASK) yaptırmak zorundadırlar.
 19. Atlantis City 2 Konutları dahilinde bulunan bağımsız bölümlerin balkon, özel veya tahsisli bahçelerinde mangal, barbekü vb. yapmak yasaktır.